Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN HOVENIERSBEDRIJF DE HOFMAEKERS

GEVESTIGD INDUSTRIEPARK 9 TE WIJCHEN

 

Definities ARTIKEL 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

A. Hovenier

Hoveniersbedrijf De Hofmaekers.

B. Hovenierswerkzaamheden

1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechni­sche en aanverwante werkzaam-heden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onder­havige voorwaarden worden beheerst.

2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechni­sche en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onder­havige voorwaarden worden beheerst.

3. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

C. Opdrachtgever

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan de hovenier opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder B. omschreven.

D. Aangenomen werk

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en ho-venier zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

E. Vrij of regiewerk

Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet zoals sub D. omschreven, tussen opdrachtgever en hovenier zijn overeengekomen.

F. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaam­heden rechtens geldende loonregelingen voor het hoveniersbedrijf, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemers­beloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

G. Materialen

1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwik­keling te komen.

2. Zand, grond, teelaarde en compost.

3. Dode materialen: alle overige producten en materia­len.

 

Toepasselijkheid ARTIKEL 2

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de hovenier en een opdrachtgever waarop de hovenier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de hovenier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De hovenier en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

De offerte/het aanbod ARTIKEL 3

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de hovenier de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de hovenier deze informatie te verstrekken.

2. De hovenier brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de hovenier verstrekte informatie. Deze omschrijving moet vol­doende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

5. De hovenier behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrech­ten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigen­dom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan de hovenier betalen in geval de hovenier wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.

7. In de offerte is vermeld wanneer met de werkzaam­heden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

8a. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijs­vormingmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).

8b. Bij vrij of regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven. Indien de eindprijs 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeen­stemming met de consument in rekening worden gebracht.

9.   De offerte vermeldt de wijze van betaling.

 

Overeenkomsten ARTIKEL 4

1. Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of ver-koop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de hovenier voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de hovenier niet.

3. Wijzigingen in de overeenkomst (met uitzondering van prijzen, zie artikel 17.) en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen hovenier en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Leveranties ARTIKEL 5

1. Alle leveranties welke door de hovenier geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. De hovenier staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De hovenier zal zo zorgvul­dig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samen­stelling van te leveren zand, grond, teelaarde, com­post, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de hovenier, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinom­standigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.

4. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

4a. Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de hovenier en opdrachtgever een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

4b. Onverminderd het bepaalde in artikel 8. heeft, indien een vaste datum of termijn van levering of uitvoering werk is overeengekomen, de opdrachtgever bij overschrijding recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

4c. Onverminderd het bepaalde in artikel 8. wordt, indien een vermoedelijke datum is overeengekomen, uitvoering/levering verricht op of omstreeks de genoemde (aanvangs)datum.

4d. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft de hovenier het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de opdrachtgever overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvangs)termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.

4e. Bij overschrijding van deze nieuwe overeengeko­men termijn heeft de opdrachtgever het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding van geleden schade te verlangen.

5. Hovenier staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de hovenier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Wijzigingen in aangenomen werk ARTIKEL 6

1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individu­ele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.

2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

 

Transportrisico's ARTIKEL 7

1. Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier, tenzij anders is overeengeko­men.

2. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan wor-den zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reserve­ring door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier overeen te komen redelijk bedrag.

 

Uitvoerbaarheid van de opdracht ARTIKEL 8

a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandig­heden.

Indien naar het oordeel van de hovenier de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft de hovenier het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstan­digheden voortduren.

Hierbij heeft de hovenier het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan van de geleverde levende materialen beter is.

b. Overmacht.

1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de hovenier de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Overmacht aan de zijde van de hovenier. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de hovenier tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de hovenier onmiddellijk contact op met de opdrachtge­ver met als doel een regeling te treffen voor vervan­gende uitvoering.

Afspraken door personeel ARTIKEL 9

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de hovenier binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Oplevering ARTIKEL 10

Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de

Opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd be­schouwd als

a. het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.

b. Wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de hovenier schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.

c. Wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door inge­bruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reserve­ring door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier daarvoor overeen te komen redelijk bedrag (zie artikel 7).

 

Aansprakelijkheid ARTIKEL 11

1. Indien de hovenier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien de hovenier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de hovenier te verstrekken uitkering, met als maximum € 500.000,00 per gebeurtenis.

3. De hovenier is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelin­gen van één of meerdere personeelsleden of zijn eventuele onderaannemers.

4. De hovenier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs­stagnatie.

5. De eventuele aansprakelijkheid van de hovenier voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van de hovenier niet verder reikt dan op basis van de garan­tiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de hovenier de identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van de schade te verkrijgen.

6. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier niet respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

7. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier voor aanspraken van derden jegens de hovenier indien de hovenier schade veroorzaakt doordat door de op­drachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de hovenier bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.

8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de hovenier of zijn ondergeschikten.

 

Betalingen ARTIKEL 12

1. Facturen dienen te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldverge­lijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Indien de hovenier een langer krediet dan veertien dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan de hovenier een rente verschul­digd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercen­tage.

3. Aan personen in dienst van de hovenier, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrij­dend worden betaald.

4. Betaling vindt plaats op een door de hovenier aan te geven wijze in de valuta waarin is gedclareerd.

5. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

6. Bij koop heeft de hovenier het recht de opdrachtge­ver tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs van € 500,00 en maximaal 25% bij een hogere totaalprijs.

 

Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling

ARTIKEL 13

1. Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. De opdracht­gever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeenge­komen termijn voor betaling is verstreken.

2. De hovenier zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen 7 dagen na dagtekening van deze betalingsherinnering te betalen.

3. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bestaan onder meer uit de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met koper, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de koper te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

 

Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindi­ging

ARTIKEL 14

1. Bij het overlijden van de hovenier, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de hovenier, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt het hoveniersbedrijf op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtver­krijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschul­digde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschul­digd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.

 

Klachten en wanprestaties ARTIKEL 15

1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uit-voering van het werk of de levering van materia­len, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvan­kelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen.

2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

 

Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden ARTIKEL 16

Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:

a.De hovenier zal zorgdragen voor een milieuhygië­nisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamhe­den vrijkomen.

b.  De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer - desgewenst separaat - in rekening worden gebracht.

 

Prijswijzigingen ARTIKEL 17

1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden alsmede bij de onderhoudswerk-zaamheden is de opdrachtnemer gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respec-tievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussen­tijds worden doorgevoerd.

Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zoals hierboven bedoeld zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot brand­stoffen zullen worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.

2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

 

Eigendomsvoorbehoud ARTIKEL 18

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

 

Retentierecht ARTIKEL 19

Indien de opdrachtgever met enige verplichting in gebreke blijft, is de hovenier bevoegd alle bescheiden van de opdrachtgever onder zich te houden zolang de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

Geschillen ARTIKEL 20

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter.

Iedere partij heeft recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor het hoveniers- en groenvoor­zienersbedrijf, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is opgestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten.

 

Wijzingen en vindplaats ARTIKEL 21

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem. Daarnaast zijn deze voorwaarden te vinden op de website van de hovenier: www.dehofmaekers.nl.

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht